Kantoor Bolhuis

Overtuiging

“Risico’s die u zelf kunt dragen, moet u niet verzekeren”

Verzekeringen sluit u, soms verplicht, om u te verzekeren, tegen aansprakelijkheid, of van zorg, als u die nodig hebt, of van inkomen, wanneer tekorten dreigen, ook kunt u zich verzekeren om uw vermogen te beschermen, de auto, het woonhuis, de inboedel, …. Bijna alles is te verzekeren.

Wij zijn ervan overtuigd dat er één verzekering is, die niemand u kan verkopen. Deze verzekering is bepalend voor hoe wij in het leven staan en hoe wij met onze relaties willen omgaan.
Wij zijn ervan overtuigd dat God , de schepper is, die uw bestaan gewild heeft, en die met uw leven tot Zijn doel wil komen. De tegenstander van God, wil dat God niet met u, en de mensheid, tot Zijn doel komt. De satan heerst als vorst op deze wereld en gaat vernielend en verwoestend rond. God zond Zijn Zoon, Jezus, de Christus, om ons vrij te maken uit de macht van deze tegenstander, en ons zo werkelijke vrijheid te geven.

Daarom spreken wij Paulus van harte na:
“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.”

Deze verzekering heeft alles gekost. Jezus stierf ervoor. Hij overwon de satan, en de dood. Wanneer u in Hem gelooft, en u afkeert van satan, zal Hij u geestelijk opnieuw geboren doen worden. U wordt een nieuwe schepping. Hij wordt de bron waaruit u, eeuwig, gaat leven. Vrij….

Eigen verantwoordelijkheid:

God heeft ons eigen verantwoordelijkheid gegeven en vraagt tegelijkertijd om vertrouwen in Hem. Dit zei Jezus zelf over ons en God Vader.

“Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. …Vraag je dus niet bezorgd af: ``Wat zullen we eten?'' of: ``Wat zullen we drinken?'' of: ``Waarmee zullen we ons kleden?'' … Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.”

U mag van Bolhuis adviesbureau verwachten dat u niets wordt geadviseerd, verkocht, of voor u wordt bemiddeld, dat strijdig is met bovenstaande levensovertuiging.

Een gevleugelde uitspraak is dan ook: “Wij werken in het spanningsveld van de vogels.”

Bert Bolhuis schreef over zijn geloofsovertuiging een boek: “Vrijgemaakt door de Zoon…werkelijk vrij” U kunt dit boek bij Bolhuis adviesbureau gratis afhalen of bestellen.